Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu VII sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2015r.
Porządek obrad sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2015 r.Porzadek obrad sesji 29.06.2015r.docx (14866 B)2015-06-24
Opisinformację udostępniła: Anna Fic
Projekt uchwałyUch.spraw.Gmina_2014.doc (25600 B)2015-06-24
Opisw sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
Projekt uchwałyprojekt uchwaly o udzielenie absolutorium.doc (25088 B)2015-06-24
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014
Projekt uchwałyUch.sprawozdanie GOK_2014.doc (24576 B)2015-06-24
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2014r.
Projekt uchwałyUch.sprawozdanie ZWiK_2014.doc (24576 B)2015-06-24
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2014r.
Projekt uchwałyProjekt uchwaly w spr regulamminu oswiaty.doc (90624 B)2015-06-24
Opisw sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Projekt uchwałyprojekt uchwaly zniesienie formy ochrony przyrody.docx (17560 B)2015-06-24
Opisw sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody.
Projekt uchwałyProjekt uchwaly w sprawie powolania zespolu ds wyboru lawnikow.doc (29184 B)2015-06-24
Opisw sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników
Projekt uchwałyProjekt uchwaly zamiany nieruchomosci Blizne.docx (12598 B)2015-06-24
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasienica Rosielna i P. Stanisława Czuby
Projekt uchwałyProjekt uchwaly siedziby okw.docx (18988 B)2015-06-24
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jasienica Rosielna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Projekt uchwałyUchwala czerwiec 2015-2.docx (29088 B)2015-06-24
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Projekt uchwałyuchwala o przyjeciu strategii.docx (22459 B)2015-06-24
Opisw sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 2024”
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «