Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2016 roku
Zarządzenie Nr 1/2016Zarzadzenie_1_2016.pdf (263422 B)2016-01-08
Opisw sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 2/2016Zarzadzenie_2_2016.pdf (1409442 B)2016-01-08
Opisw sprawie opracowania planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Jasienica Rosielna odrębnymi ustawami na 2016 r.
Zarządzenie Nr 3/2016Zarzadzenie_3_2016.pdf (255440 B)2016-01-12
Opisw sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budżetowego.
Zarządzenie Nr 4/2016Zarzadzenie_4_2016.pdf (1826583 B)2016-01-29
Opisw sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna w roku szkolnym 2016/2017
Zarządzenie Nr 5/2016Zarzadzenie_5_2016.pdf (1063884 B)2016-02-09
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2016 r.
Zarządzenie Nr 6/2016Zarzadzenie_6_2016.pdf (1176787 B)2016-03-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Zarządzenie Nr 7/2016Zarzadzenie_7_2016.pdf (176341 B)2016-03-07
Opisw sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.
Zarządzenie Nr 8/2016Zarzadzenie_8_2016.pdf (257710 B)2016-03-08
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Jasienica Rosielna.
Zarządzenie Nr 9/2016Zarzadzenie_9_2016.pdf (243351 B)2016-03-08
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie Nr 10/2016Zarzadzenie_10_2016.pdf (262801 B)2016-03-08
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postepowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie Nr 11/2016Zarzadzenie_11_2016.pdf (403958 B)2016-03-08
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postepowania i wydawania w tych sprawach, decyzji, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie Nr 12/2016Zarzadzenie_12_2016.pdf (230768 B)2016-03-08
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Zarządzenie Nr 13/2016Zarzadzenie_13_2016.pdf (232901 B)2016-03-08
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Zarządzenie Nr 14/2016Zarzadzenie_14_2016.pdf (249334 B)2016-03-08
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Zarządzenie Nr 15/2016Zarzadzenie_15_2016.pdf (381606 B)2016-03-10
Opis w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej.
Zarządzenie Nr 16/2016Zarzadzenie_16_2016.pdf (434254 B)2016-03-15
Opisw sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jasienica Rosielna w 2016r.
Zarządzenie Nr 17/2016Zarzadzenie_17_2016.pdf (299430 B)2016-03-23
Opisw sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnień do postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego.
Zarządzenie Nr 18/2016Zarzadzenie_18_2016.pdf (805727 B)2016-03-23
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016 - cz.1zarzadzenie_19_2016.compressed.part1.rar (6291456 B)2016-04-07
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jasienica Rosielna za 2015 rok
Zarządzenie Nr 19/2016 - cz.2zarzadzenie_19_2016.compressed.part2.rar (6291456 B)2016-04-07
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jasienica Rosielna za 2015 rok
Zarządzenie Nr 19/2016 - cz.3zarzadzenie_19_2016.compressed.part3.rar (3656635 B)2016-04-07
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jasienica Rosielna za 2015 rok
Zarządzenie Nr 20/2016Zarzadzenie_20_2016.pdf (1735473 B)2016-04-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Zarządzenie Nr 21/2016Zarzadzenie_21_2016.pdf (1062744 B)2016-04-07
Opisw sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna 2016 rok.
Zarządzenie Nr 22/2016Zarzadzenie_22_2016.pdf (3152586 B)2016-04-14
Opisw sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
Zarządzenie Nr 23/2016Zarzadzenie_23_2016.pdf (394102 B)2016-04-14
Opisw sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Jasienica Rosielna w celu wykonywania zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
Zarządzenie Nr 24/2016Zarzadzenie_24_2016.pdf (698823 B)2016-04-22
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
Zarządzenie Nr 25/2016Zarzadzenie_25_2016.pdf (976420 B)2016-04-26
Opisw sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. "JASIENICA ROSIELNA 2016"
Zarządzenie Nr 26/2016zarzadzenie_26_2016.compressed.pdf (6950835 B)2016-05-05
Opisw sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Jasienicy Rosielnej oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 27/2016Zarzadzenie_27_2016.pdf (2190311 B)2016-05-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «