Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2015 roku
Zarządzenie Nr 1/2015Zarzadzenie 1_2015.pdf (519655 B)2015-01-08
Opisw sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w gminie Jasienica Rosielna na rok 2015.
Zarządzenie Nr 2/2015Zarzadzenie 2_2015.pdf (2457960 B)2015-01-22
Opisw sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 3/2015Zarzadzenie 3_2015.pdf (266102 B)2015-01-28
Opisw sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 4/2015Zarzadzenie 4_2015.pdf (255933 B)2015-02-09
Opisw sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2015 roku przejściowego deficytu budżetowego.
Zarządzenie Nr 5/2015Zarzadzenie 5_2015.pdf (423653 B)2015-02-11
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 6/2015Zarzadzenie 6_2015.pdf (1024938 B)2015-02-11
Opisw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2015 r.
Zarządzenie Nr 7/2015Zarzadzenie 7_2015.pdf (2443530 B)2015-02-24
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r .
Zarządzenie Nr 8/2015Zarzadzenie 8_2015.pdf (434625 B)2015-03-02
Opisw sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jasienica Rosielna w 2015r.
Zarządzenie Nr 9/2015Zarzadzenie 9_2015.pdf (238886 B)2015-03-05
Opisw sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 10/2015Zarzadzenie 10_2015.pdf (306858 B)2015-03-09
Opisw sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 11/2015Zarzadzenie 11_2015.pdf (2005092 B)2015-03-27
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 12/2015Zarzadzenie 12_2015.pdf (210657 B)2015-03-27
Opisw sprawie: czasowego zakazu sprzedaży alkoholu
Zarządzenie Nr 13/2015Zarzadzenie_13_2015.pdf (720808 B)2015-04-02
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2014 rok
Zarządzenie Nr 14/2015Zarzadzenie_14_2015.pdf (4598246 B)2015-04-02
Opisw sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jasienica Rosielna na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Zarządzenie Nr 15/2015Zarzadzenie_15_2015.pdf (343622 B)2015-04-10
Opisw sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 2024
Zarządzenie Nr 16/2015Zarzadzenie_16_2015.pdf (660545 B)2015-04-10
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 17/2015Zarzadzenie_17_2015.pdf (874151 B)2015-04-10
Opisw sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
Zarządzenie Nr 18/2015Zarzadzenie_18_2015.pdf (2126047 B)2015-04-10
Opisw sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 2024
Zarządzenie Nr 19/2015Zarzadzenie_19_2015.pdf (1336451 B)2015-04-15
Opisw sprawie: przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Jasienica Rosielna w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. " Reagowanie na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN"
Zarządzenie Nr 20/2015Zarzadzenie_20_2015.pdf (688304 B)2015-04-21
Opisw sprawie: przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 21/2015Zarzadzenie _21_2015.pdf (309483 B)2015-04-21
Opisw sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
Zarządzenie Nr 22/2015Zarzadzenie_ 22_2015.pdf (1551586 B)2015-04-21
Opisw sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 23/2015Zarzadzenie_23_2015.pdf (188839 B)2015-04-22
Opisw sprawie: uchylające Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 26 marca w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu
Zarządzenie Nr 24/2015Zarzadzenie_24_2015.pdf (1033206 B)2015-04-22
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 25/2015Zarzadzenie_25_2015.pdf (5069971 B)2015-04-23
Opisw sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jasienica Rosielna oceny zasobów pomocy społecznej za 2014r. w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 26/2015Zarzadzenie_26_2015.pdf (335543 B)2015-05-05
Opisw sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 27/2015Zarzadzenie_27_2015.pdf (823882 B)2015-05-07
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 28/2015Zarzadzenie_28_2015.pdf (311089 B)2015-05-11
Opisw sprawie: powołania rzeczoznawców
Zarządzenie Nr 29/2015Zarzadzenie_29_2015.pdf (1020172 B)2015-05-13
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2o15
Zarządzenie Nr 30/2015Zarzadzenie_30_2015.pdf (1605992 B)2015-05-28
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 31/2015Zarzadzenie_31_2015.pdf (1016341 B)2015-06-01
Opisw sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 32/2015Zarzadzenie_32_2015.pdf (598002 B)2015-06-03
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 33/2015Zarzadzenie_33_2015.pdf (476669 B)2015-06-12
Opisw sprawie: weryfikacji formacji obrony cywilnej Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 34/2015 Zarzadzenie_34_2015.pdf (842427 B)2015-06-12
Opisw sprawie:powołania zespołu mediacyjnego do polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wysokości wynagrodzenia za szkody łowieckie oraz ustalenia regulaminu mediacji
Zarządzenie Nr 35/2015 Zarzadzenie_35_2015.pdf (1238062 B)2015-06-16
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 36/2015 Zarzadzenie_36_2015.pdf (753604 B)2015-07-06
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 37/2015Zarzadzenie_37_2015.pdf (489403 B)2015-07-06
Opisw sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 38/2015Zarzadzenie_38_2015.pdf (265351 B)2015-07-06
Opisw sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Orzechówce
Zarządzenie Nr 39/2015Zarzadzenie_39_2015.pdf (355191 B)2015-07-06
Opisw sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 40/2015Zarzadzenie_40_2015.pdf (342745 B)2015-07-14
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- "Wyprawka szkolna"
Zarządzenie Nr 41/2015Zarzadzenie_41_2015.pdf (2013274 B)2015-07-21
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 42/2015Zarzadzenie_42_2015.pdf (223846 B)2015-07-24
Opisw sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 43/2015Zarzadzenie_43_2015.pdf (245962 B)2015-07-27
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 44/2015Zarzadzenie_44_2015.pdf (207650 B)2015-07-27
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 45/2015Zarzadzenie_45_2015.pdf (225099 B)2015-07-27
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 46/2015Zarzadzenie_46_2015.pdf (331986 B)2015-07-27
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 47/2015Zarzadzenie_47_2015.pdf (197902 B)2015-07-27
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
Zarządzenie Nr 48/2015Zarzadzenie_48_2015.pdf (196806 B)2015-07-27
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Zarządzenie Nr 49/2015Zarzadzenie_49_2015.pdf (1707523 B)2015-08-03
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 50/2015Zarzadzenie_50_2015.pdf (405359 B)2015-08-26
Opisw sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw oraz organizacji głosowania korespondencyjnego w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 51/2015Zarzadzenie_51_2015.pdf (956321 B)2015-08-26
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 52/2015Zarzadzenie_52_2015_cz1_s.pdf (7773993 B)2015-09-03
Opisw sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2015 roku - cz.1
Zarządzenie Nr 52/2015 cz.2Zarzadzenie_52_2015_cz2_s.pdf (6035998 B)2015-09-03
Opisw sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2015 roku - cz.2
Zarządzenie Nr 53/2015Zarzadzenie_53_2015.pdf (2101940 B)2015-09-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 54/2015Zarzadzenie_54_2015.pdf (1377608 B)2015-09-09
Opisw sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury
Zarządzenie Nr 55/2015Zarzadzenie_55_2015.pdf (211396 B)2015-09-11
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Zarządzenie Nr 56/2015Zarzadzenie_56_2015.pdf (397222 B)2015-09-15
Opisw sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania oraz organizacji głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie Nr 57/2015Zarzadzenie_57_2015.pdf (238606 B)2015-09-15
Opisw sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 58/2015Zarzadzenie_58_2015.pdf (1004030 B)2015-09-18
Opisw sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową
Zarządzenie Nr 59/2015Zarzadzenie_59_2015.pdf (1645857 B)2015-09-22
Opisw sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 60/2015Zarzadzenie_60_2015.pdf (768092 B)2015-09-22
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r,
Zarządzenie Nr 61/2015Zarzadzenie_61_2015.pdf (2864630 B)2015-10-02
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 62/2015Zarzadzenie_62_2015.pdf (195669 B)2015-10-02
Opisw sprawie: wskazania pracowników do składu obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 63/2015Zarzadzenie_63_2015.pdf (251748 B)2015-10-02
Opisw sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 64/2015Zarzadzenie_64_2015.pdf (1373628 B)2015-10-05
Opisw sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 65/2015Zarzadzenie_65_2015.pdf (294341 B)2015-10-08
Opisw sprawie: ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji roślinnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na terenie Gminy Jasienica Rosielna.
Zarządzenie Nr 66/2015Zarzadzenie_66_2015.pdf (478902 B)2015-10-12
Opisw sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
Zarządzenie Nr 67/2015Zarzadzenie_67_2015.pdf (2160242 B)2015-10-30
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 68/2015Zarzadzenie_68_2015.pdf (1985825 B)2015-10-30
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 69/2015Zarzadzenie_69_2015.pdf (1415691 B)2015-11-10
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 70/2015Zarzadzenie_70_2015.pdf (786937 B)2015-11-19
Opisw sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 71/2015Zarzadzenie_71_2015.pdf (2445427 B)2015-11-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 72/2015Zarzadzenie_72_2015.pdf (171762 B)2015-11-26
Opisw sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r.
Zarządzenie Nr 73/2015Zarzadzenie_73_2015.pdf (3228880 B)2015-12-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 74/2015Zarzadzenie_74_2015.pdf (3105767 B)2015-12-22
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 75/2015Zarzadzenie_75_2015.pdf (194456 B)2015-12-22
Opisuchylające zarządzenie w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 76/2015Zarzadzenie_76_2015.pdf (2941360 B)2015-12-29
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 77/2015Zarzadzenie_77_2015.pdf (6629620 B)2016-01-07
Opisw sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 78/2015Zarzadzenie_78_2015.pdf (515843 B)2016-01-12
Opisw sprawie: ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w Gminie Jasienica Rosielna na rok 2016
Zarządzenie Nr 79/2015Zarzadzenie_79_2015.pdf (1572394 B)2016-01-12
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Zarządzenie Nr 80/2015Zarzadzenie_80_2015.pdf (727107 B)2016-01-18
Opisw sprawie Regulaminu konkursu pn."Najpiękniejszy obraz lub rzeźba " oraz powołania Komisji konkursowej
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «