Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Jednostki Organizacyjne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej
Adres36-220 Jasienica Rosielna 312
Telefon(0-13) 430 60 09
Fax REGON : 370442814 , NIP : 686-14-46-634
Forma prawna------------------ ( B)2003-10-28
OpisSP ZOZ w Jasienicy Rosielnej jest samorządową gminną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Jednostka została utworzona zarządzeniem Nr 123 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 16 listopada 1998r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie. Jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział KRS pod numerem 0000009431.
StatutStatut ZOZ i zalaczniki.pdf (132188 B)2003-10-28
OpisStatut SP ZOZ został uchwalony przez Radę Społeczną oraz zatwierdzony uchwałą nr VIII /67/99 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej.
Działalność:------------------ ( B)2003-10-28
OpisCelem działania SP ZOZ w Jasienicy Rosielnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej względnie przebywającej na obszarze jego działania.Do podstawowych działań SP 202 należy w szczególności:

1. udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologicznej,
2. udzielanie świadczeń diagnostycznych,
3. udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
4. orzekanie o stanie zdrowia,
5. prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,
6. organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych.

Organy:------------------ ( B)2003-10-28
Opisa) Kierownik – Marta Kopeć
b) Rada Społeczna SP ZOZ została powołana Uchwałą Nr V/44/2007 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej( zmieniona Uchwałą Nr XIV/124/2008 z dnia 30.04.2008r.)

Skład:

1. Marek Ćwiąkała – przewodniczący
2. Zbigniew Brzana
3. Piotr Wrona
4. Jacek Woźniacki
5. Bolesław Kudła
6. Jan Zych
Struktura organizacyjna:------------------ ( B)2003-10-28
OpisW skład SP ZOZ w Jasienicy Rosielnej wchodzą następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:

1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasienicy Rosielnej,
2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bliznem,
3) Punkt Lekarski w Orzechówce.
Majątek:------------------ ( B)2003-10-28
OpisWłaścicielem majątku nieruchomego SP ZOZ jest Gmina Jasienica Rosielna.
SP ZOZ użytkuje majątek na podstawie umowy najmu.
Właścicielem majątku ruchomego jest SP 202 w Jasienicy Rosielnej.

Kopeć MartaKierownik SP ZOZ
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «